#crosscol-left {width: 45%; display: inline-block; float: left;} #crosscol-right {width: 45%; display: inline-block; float: right;} #crosscol-right .widget {margin: 0;}

с.Покотилово, Новоархангельський р-он, Кіровоградська область

середа, 13 січня 2016 р.

Опис досвіду роботи вчителя «Захисту Вітчизни» Покотилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Новоархангельської районної ради Кіровоградської області Солов’я Сергія Григоровича


Опис досвіду роботи
вчителя «Захисту Вітчизни»
Покотилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Новоархангельської районної ради
Кіровоградської області
Солов’я Сергія Григоровича
З проблеми:  «Вплив військових прийомів (стройових) на військово-патріотичне виховання учнів під час проведення занять з предмету «Захист Вітчизни» в загальноосвітній школі»


Актуальність досвіду
Технологія формування навичок і вмінь виконання стройових прийомів спрямована на виявлення і максимальний розвиток індивідуально значущих позитивних задатків кожного школяра, а також первинного застосування стройових навичок на кожному уроці «Захисту Вітчизни», виховання дисциплінованості учнів, вміння працювати в команді, формування витривалості та постави; творче перенесення знань і навичок у нові ситуації (військово-патріотичні: змагання, ігри, конкурси, військово-польові збори та ін..); стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння навчатися, створення умов для розкриття природної активності особистості. Тобто вирішує ті завдання, які стоять перед школою сучасності щодо підготовки справжніх синів своєї Батьківщини, справжніх патріотів, справжніх захисників Вітчизни. Важливу роль у будь-якій діяльності, в тому числі навчальній, відіграє мотиваційний компонент, компонент організованості, рушійним фактором якого є пізнавальний інтерес, а запорукою ефективного результату є рівність перед виконанням поставлених завдань.
Основна ідея досвіду
Педагогічно змодельоване середовище на заняттях «Захисту Вітчизни», стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою максимально наближене на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних cил України, забезпечує розвиток пізнавального інтересу і мотивації навчальної діяльності по формуванню вмінь і навичок в процесі викладання предмету, та застосування  набутих вмінь і навичок у штучно створених військових ситуаціях як по одинці, так і в організованих групах (військово-польові збори, військово-патріотичні ігри та ін.).
Суть досвіду
Вишкіл умінь і навичок виконання військових прийомів у процесі вивчення предмету «Захист Вітчизни» та застосування їх у максимально наближених умовах повсякденного життя військових підрозділів Збройних сил України.
Практичне значення досвіду
Досвід апробовується на базі Покотилівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, а його елементи пропагуються на рівні фахового районного методоб’єднання Новоархангельського району.
Новаційна і інноваційна значущість
Реалізація досвіду передбачає максимальне використання набутих умінь і навичок, виконання військових прийомів з метою виховання в учнів дисциплінованості, організованості, вміння працювати в команді та формування постави, здійснення профорієнтації, готовності захищати Вітчизну.
Опис технології реалізації провідної педагогічної ідеї. Власні оцінки та прогнози ефективності реалізації досвіду.
         Юнаки вивчають такі розділи: Збройні сили України на захисті Вітчизни; міжнародне гуманітарне право; тактична підготовка; вогнева підготовка; статут Збройних сил України; стройова підготовка; військова топографія; прикладна фізична підготовка; військово-медична підготовка; основи цивільного захисту.
Дівчата – основи цивільного захисту; міжнародне гуманітарне право про захист цивільного населення; основи медичних знань і допомоги; надання першої  медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях,  хворим та догляд за ними. Разом з тим, дівчата, за їх власним бажанням (у разі згоди батьків, опікунів або піклувальників) та відповідно до рішення педагогічної ради навчального закладу, можуть навчатися за програмою для юнаків.
Заняття зі стройової підготовки – один з важливих видів навчання і виховання юнаків. Лише заняття зі строєвої підготовки, проведенні на високому методичному рівні формують та удосконалюють вміння володіти своїм тілом, сприяють загартуванню волі, розвивають уважність, спостережливість, наполегливість, колективізм. Уже саме перебування учнів 10-11 класів в строю привчає до порядку, зібраності, дисципліни, організованості. Стрій завжди залишається основою підготовки до спільних дій,  який як ні один із видів навчання, виховує швидке, точне та одностайне виконання поставлених завдань командира. Стройова підготовка базується на розумінні необхідності чітких, швидких і вправних дій при виконанні прийомів у складі відділення, взводу.
На всіх заняттях предмету «Захист Вітчизни» учні знаходяться у військовому спецодязі, кожен урок розпочинається з шикування та виконання Гімну України (акапело), стосунки між учнями та вчителем, а також учнів між собою підтримуються на зразок взаємовідносин між військовослужбовцями Збройних cил України).  Стройова підготовка (стройовий вишкіл) допомагає оволодівати різними прийомами і діями, набувати навичок, необхідних на заняттях з тактичної, вогневої, спеціальної підготовки тощо. Удосконалення стройових прийомів: шикування, пересування строєм проводиться на заняттях з усіх розділів програми «Захист Вітчизни» та фізичної культури, а також під час проведення оборонно-спортивних, військово-патріотичних заходів.
Високого рівня стройової підготовки учнями вчитель досягає:
цілеспрямованим і правильним плануванням, чіткою організацією і методично правильним проведенням всіх занять;
свідомим вивченням і наступним вдосконаленням прийомів і дій кожним учнем у відповідності до вимог Стройового Статуту;
удосконаленням навиків стройового вишколу на всіх заняттях, під час шикувань та при проведенні різноманітних змагань, ігор, конкурсів військово-патріотичного характеру;
проведенням інструктажів з учнями-командирами відділень і взводів;
постійним контролем: за виконанням учнями положень Стройового статуту Збройних Сил України, за самостійним відпрацюванням учнями стройових прийомів і дій;
Урок є основною організаційною формою предмета «Захист Вітчизни». Урок починається із шикування, виконання Гімну України, перевірки готовності учнів до уроку і тренування за тематикою уроку протягом 3-5 хв. Урок «Захист Вітчизни» спрямовується не на «середнього» учня, а на засвоєння програмного матеріалу кожним учнем з урахуванням його підготовки і розвитку.
Для предмета «Захист Вітчизни» характерні:
- урок повідомлення нових знань;
- урок формування умінь (навиків);
- урок узагальнення і систематизації знань і умінь;
- комбінований (змішаний) урок.
При проведенні уроку формування вмінь і навичок використовуються такі форми роботи:
-   особистий показ;
-  індивідуальне та загальне тренування в групах;
- тренування під керівництвом підготовлених учнів, які виконують роль командирів або під власним керівництвом учителя.
Методи і засоби стройової підготовки - це шляхи і способи, за допомо гою яких досягається ефективний виклад навчального матеріалу і засвоєння знань, умінь і навичок.  Кожний метод складається із взаємопов'язаних елементів, які прийнято називати прийомами навчання. Прийоми - це окремі деталі, складові частини методів. Так, наприклад: демонстрація дії, що вивчається (по розділам або в цілому) - це прийом методу показу; роз'яснення порядку виконання елемента - це прийом метода розповіді.
В більшості випадків використовується декілька методів, наприклад: показ з розповіддю, пояснення з виконанням вправи. В тому чи іншому поєднанні один з методів відіграє головну роль, а інший - другорядну.
Усний виклад навчального матеріалу має важливу роль у процесі навчання. На уроці вчитель, зазвичай, використовує усне пояснення правильного виконання прийому чи дії. Усне пояснення часто поєднує з показом прийомів та дій, що вивчаються.
Показ - це сукупність прийомів та дій, за допомогою яких в учнів формується певне уявлення про прийоми та дії. Як різновид такого методу вчитель використовує демонстрацію, який здійснює як особисто так і за допомогою підготовлених заздалегідь учнів. Для успішного використання методу показу вчитель глибоко знає навчальний матеріал, вміє майстерно виконувати прийоми та дії, які навчає; дотримується встановленого темпу виконання прийомів та дій; вміло використовує ракурс, під яким учні бачать прийоми та дії, які виконує вчитель використовує наглядний матеріал (таблиці, плакати, схеми, відео та фотоматеріали).
Тренування - це багаторазове та свідоме повторення певних прийомів та дій з метою формування в підлеглих знань, умінь та навичок доведених до автоматизму. Тренування вчитель спочатку проводить по розділах, а потім в цілому. Під час якого вчитель звертає увагу на помилки учнів і робить відповідні корективи.
Для організації самостійного вивчення учнями стройових прийомів вчителем:
-   визначається обсяг завдань для самостійного вивчення;
- надаються методичні поради щодо повторення раніше засвоєних теоретичних знань і практичного відпрацювання прийомів;
- кожна група учнів забезпечується навчальним місцем, необхідною літературою, наочними засобами;
- здійснюється постійний контроль і надається необхідна допомога учням в самостійному оволодінні навчальним матеріалом.
Навчання прийомів вчитель проводить в такій послідовності:
ознайомлення з прийомом;
показ прийому в цілому;
показ прийому по елементах;
вивчення прийому по елементах;
вивчення прийому в цілому;
тренування.
        Заключним етапом вивчення прийому є контроль та оцінювання виконання прийомів учнями в штучно створених умовах, наближених до військових (військово-польові збори, тематичне оцінювання та інше).
         Для ознайомлення з прийомами: називає прийом (дію) і вказує де, і з якою метою його використовують; подає команду, за якою виконується прийом; показує відповідно до Стройового Статуту, як виконується прийом в цілому, а потім в повільному темпі - по розділах з коротким поясненням порядку виконання. На ознайомлення з прийомом відводить мінімальну кількість часу.
Для ознайомлення з прийомами вчитель показує учням порядок його виконання в цілому, а потім по елементах, одночасно надаючи пояснення своїм діям. Вивчення кожного елементу чи дії починає з показу і короткого пояснення. Під час показу в учня виникає зорове уявлення про прийом чи дію в цілому. Прийоми та елементи, показанні чітко, правильно і грамотно, завжди справляють особливе враження на учнів і викликають бажання виконати їх саме так, як було показано.
Показ завжди супроводжує коротким поясненням. У залежності від складності стройового прийому вивчення проводить: в цілому, якщо прийом не складний; за допомогою підготовчих вправ, якщо прийом складний і окремі його елементи важко засвоюються.
В процесі повторення стройових прийомів чи дій, здобутті навички перетворюються в уміння. Процес формування навичок у стройовому навчанні як цілісної дії ґрунтується на розділенні прийому на елементи і їх послідовне виконання.
Значна частина уроку «Захист Вітчизни» для посилення ефективності навчального процесу припускає завчасну підготовку робочих місць з застосуванням інтерактивних методів навчання. Навчальні питання теми конкретного уроку зі стройової підготовки вчитель формулює так, щоб вони були максимально доступними та зрозумілими для учнів, а саме: якомога більше розкривали зміст теми уроку, полегшуючи її логічне і повне сприйняття юнаками, які б служили тезами для самостійної роботи учнів.
В процесі формування вмінь і навичок учитель використовує принципи індивідуально-диференційованого підходу:
навчальна діяльність учнів має бути мотивованою;
засвоєння знань кожним учнем повинно відбуватися в індивідуальному темпі, на рівні складності, який обирається ним самостійно в залежності від особистих здібностей і потреб;
можливість переходу на вищий рівень складності у будь-який час;
у процесі навчання повинен здійснюватися постійний зворотній зв’язок між учнями й вчителем;
широке використання відеоматеріалів у навчально-виховному процесі;
діяльність кожного учня має бути контрольована і керована вчителем.
В процесі викладання здійснюється керівництво за навчанням учнів на основі індивідуально-диференційованого підходу, тобто:
психолого-педагогічного аналізу особистісних якостей учнів;
розробці загальної концепції диференціації змісту навчального матеріалу за обсягом та рівнем складності,  його розподіл за часом, формами і методами реалізації;
оцінки результатів і корекції знань та вмінь кожного учня.
Контроль і оцінювання знань при цьому є відкритими.
В процесі викладання кожного учня виховує як активну і відповідальну особистість, яка готова стати на захист Батьківщини.
Індивідуальний та диференційований підхід до учнів – це важлива складова частина методики навчально-виховної роботи вчителя. Щоб забезпечити високоякісне засвоєння кожним учнем стройових прийомів, постійно стежить за процесом його тренування, виявляє труднощі, які виникають у поодиноких учнів, вносить корективи та допомагає їм долати ці труднощі.
Виходячи з власного досвіду, вчитель вирішує, що урок формування вмінь і навичок стройових прийомів повинен бути: активним, щільним, а головне повчально-виховним. А також будь-який урок повинен бути цікавим.
Активним
Повчально-виховний
Щільний
Працюють всі учні:
фронтальне опитування;
рецензування відповідей;
жива розгорнена бесіда;
проведення інтерактивних методів навчання;
повідомлення учнів;
питання до вчителя.
Вчитель не читає план, а вчить та виховує:
облік індивідуальних якостей;
постійний зворотний зв'язок;
створення проблемних ситуацій;
закріплення матеріалу.
Жодної хвилини без діла:
одиночно-групова форма навчання;
підготовка і використання помічників;
взаємонавчання;
навчально-матеріальна база.
Урок будується на особистому прикладі (показі стройових прийомів) вчителя. Вчитель «Захисту Вітчизни», як мінімум, повинен пройти військову службу в Збройних Силах або підготовку на військовій кафедрі. Також гарний урок базується на основах доброзичливості, тактовності, без зниження статутної вимогливості.
Результативність реалізації досвіду
Отже, формуючи вміння і навички стройових прийомів, використовуючи як традиційні, так і інноваційні форми і методи організації навчально-виховного процесу, можна зробити процес вивчення стройових прийомів цікавим, корисним, не обтяжливим, приємним для учнів, забезпечити умови для розвитку їх індивідуальних здібностей. Як результат роботи – наявність мотивації до самовдосконалення, вироблення інтересу до навчальної діяльності у значної частини школярів. Учні постійно приймають участь у спортивних змаганнях, грі «Сокіл» («Джура»), Спартакіаді допризовної молоді, проект  голови райдержадміністрації «Захисник Кіровоградщини». Вони активні і включаються у всі види шкільної і позашкільної діяльності, проявляють ініціативу, виявляють відповідальне ставлення до вивчення інших шкільних предметів. А найголовніше всі юнаки і дівчата Покотилівської загальноосвітньої школи готові стати на захист своєї Батьківщини на випадок військової агресії та посягання на суверенітет України будь-якої країни світу.
Використана література
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392.
Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»
Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах»
Додаток до листа Міністерства освіти і науки України від   26.06.2015 р. №1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»
«ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ 10-11 класи» навчальна програма (рівень стандарту, академічний рівень) рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист від 14.08.09 №1/11-6881) В. М. Мелецький (керівник авторського колективу),  А. М. Бахтін, В. В. Добровольський, С. І.Жевага, О. В. Капштик,  А. К. Кравцов, С. І.  Осипенко, А. О. Негрієнко
З А К О Н    У К Р А Ї Н И «Про Збройні Сили України»


Немає коментарів:

Дописати коментар